วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษป.6

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6For Prathom 6
According to Content and Objective
***************************************************************

Objective 1 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และคำแนะนำในสังคมรอบตัว
1. Anon: What about you , Jimmy ?
Jimmy: …………………………
a. Glad to meet you .
b. Very well, thanks
c. See you later.
d. Good - bye.
2. At a clinic.
Doctor : ……………………..
Sam : I have a headache and
a fever.
a. How are you doing.
b. Do you feel sick ?
c. Are you all right ?
d. What’s the matter ?
3. A : Have you washed dished ?
B : ………………………….
a. Yes , I do.
b. Yes, I did.
c. Yes, I had.
d. Yes, I have.

4. A : Can I speak with Mr. Jame,
please.
B : Oh sorry my father is absent
now. …………………….
a. See him again tomorrow.
b. Can I take a message ?
c. What do you want ?
d. I don’t know.
5. A: Give me a cup , please.
B: ………………………
a. How are you ?
b. Here you are.
c. Good morning.
d. Here it is .
6. A: ………………………..
B: Here you are.
a. How are you today ?
b. I’m fine .Thank you.
c. Give mea book, please.
d. Are you a carpenter ?

7.
……is Sam’s sister………name
is Jane.
a. She, Her b. Her, She
c. Her, His d. Her , Her
8. Sam : It’s nice to meet you Joe.
Joe : …………………………..
a. How are you /
b. I’ m fine thank you.
c. It’ s nice to meet you too.
d. I’ m glad to meet you.
9. A : ……………………How do
I get to the bank ?
B : Turn left on the corner and
go ahead about ten meters.
a. I ’ m sorry.
b. Would you mind.
c. Excuse me Sir .
d. You’re welcome


10. . Is he a policeman?
a. Yes, he is.
b. Yes, he is a policeman.
c. No, he is a teacher.
d. No, he is a soldier.
11. . A: Does he like tennis.
B: Yes, he………..
a. is b. am
c. are d. does
12. . How is the weather today ?
a. It’s Sunday.
b. It’ s sunny.
c. It’s January.
d. It’ s on the tree.


Objective 2 อ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความง่าย ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องต่อไปนี้แล้วทำแบบฝึกช้างล่าง
“ Five men from different country.”.

There are five men from different countries. They live in five houses in a row. Their houses are difference colors. They like difference drinks.
They ’ got difference pets. One of them drinks coffee. And one of them has got a
fish. But who ? Read the clause and fill in the chart according the information’s
below this.
1. The German lives next to the white house.
2. The man in a yellow house drinks milk.
3. The man with a mouse lives next to the man with a cat.
4. The Englishman lives in the first house on the left.
5. The man in a Whitehorse drinks orange juice.
6. The Italian lives in a blue house.
7. The yellow house is on the right of the white house.
8. The Frenchman has got a dog.
9. The man in the red house has got a cat.
10. The man in the middle house drinks tea.
11. The Spanishman drinks cola.
12. The Englishman lives next to the green house.
13. The man with a horse drinks tea.

So , who drinks coffee and who has got a fish ?


Instruction ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แจกแจงรายละเอียด
ของเรื่องแล้วเติมคำลงในช่องว่างที่กำหนดให้

Left
right
Right


Nationality
Englishman
Spanish
Italian
Frenchman
German
Color of houseWhite

Pet
Cat
Drink
milk

Name……………………………………………………..Class…………………………..Number…………………………
Objective 3 เข้าใจประโยคข้อความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์
และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพหรือสัญลักษณ์เป็นประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
1. What word is different meaning ?
a. nice b. fine
c. good d. bad
2. Who works in the hospital ?
a. farmer b. doctor
c. merchant d. soldier
3. We have lunch at …………..
a. noon b. morning
c. evening d. afternoon
4. We point with our…………….
a. toes b. ears
c. eyes d. fingers
5. Which word doesn’t mean “male.”
a. boy b. man
c. girl d. father
6. The…………works in a farm.
a. farmer b. teacher
c. seller d. doctor
7. We eat when we ……….
a. hungry b. thirsty
c. dirty d. sleepy
8. He can pass the examination . He
is very………….
a. lazy b. smart
c. stupid d. lovely
9 . A: How is your brother ?
B: ………………………
a. He is fine. Thanks
b. They are fine. Thanks.
c. She is fine. Thanks.
d. We are fine. Thanks.
10. Anon: What about you , Jimmy ?
Jimmy: …………………………
a. Glad to meet you .
b. Very well, thanks
c. See you later.
d. Good - bye.
11. A: How are you ?
B: ……………………..
a. OK. Thanks.
b. Hello.
c. Good - bye.
d. see you soon.
12. A: Are you feeling ill ?
B: ………………………
a. What’s wrong ?
b. What’ s the matter ?
c. How are you today ?
d. I’ ve got a fever.

Objective 4 เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า และนิทาน
Introduction ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้เป็นประโยคสมบูรณ์
Hello Jane I’m glad to meet you.
1………Jack……………………
How are you today ?2………………………How are your parents ?

They’re well. Thank you.
3 …………………………..


So long. See you later.
4…………………………….5…………………..
Good night.ไม่มีความคิดเห็น: